خرید<تحقیق آفازی (آنومی)، فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان زبان شناختی>

آفازی,آنومی,فراهم كردن منبع ,تمرینات بالینی ,تحقیقات در آفازی ,تحقیقات روان زبان شناختی تحقیق آفازی (آنومی)، فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان زبان شناختی پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق آفازی (آنومی)، فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان زبان شناختی. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فصل اول

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال.......................................................

1-1 بیان مسئله ............................................................................................................

2-1 كاربردهای عمومی .................................................................................................

3-1 تعریف مفاهیم .......................................................................................................

فصل دوم (مباحث نظری)..........................................................................................

1-2 مقدمه....................................................................................................................

2-2 مدل پردازش واژگانی.............................................................................................

3-2 مكانیسم‌ها ............................................................................................................

- سطح بازشناسی.....................................................................................................

- پردازش معنایی......................................................................................................

- برونداد واژگان......................................................................................................

4-2 آسیب‌ها................................................................................................................

- سطح بازشناسی.....................................................................................................

- درونداد واژگانی....................................................................................................

- پردازش معنایی......................................................................................................

- برونداد واژگانی.....................................................................................................

5-2 كاربردهای كلینیكی مدل‌واژگانی...............................................................................

- جدول ارزیابی تكالیف واژگانی...............................................................................

فصل سوم (معرفی تست).........................................................................................................

1-3 مقدمه....................................................................................................................

2-3 موارد كاربردی مجموعه...........................................................................................

3-3 ساختار تست.........................................................................................................

- انتخاب گزینه........................................................................................................

- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی..................................................................................

- شكل دستوری افعال در مجموعه..............................................................................

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده............................................................................

- بسامد...................................................................................................................

- سن فراگیری.........................................................................................................

- میزان آشنایی.........................................................................................................

- شاخصهای دیگر....................................................................................................

- قابلیت تصویر........................................................................................................

- پیچیدگی بینایی.....................................................................................................

5-3 زیرگروه لیست‌ها....................................................................................................

6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان سن بدون آسیب مغزی...................................

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یك وسیلة ارزیابی .....................................

8-3 فرمهای معرفی.......................................................................................................

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیك.................................................

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیك..............................................................................

فصل 4 (اجرای تست)..............................................................................................................

1-4 ساختار تست شی و عمل........................................................................................

- شماره آیتم............................................................................................................

- هدف...................................................................................................................

- پاسخ اولیه.............................................................................................................

- مدت زمان ارائه پاسخ.............................................................................................

- یادآوری...............................................................................................................

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شركت‌كنندگان.....................................................................

3-4 جداول ارزیابی.......................................................................................................

- نامیدن اسامی.........................................................................................................

- نامیدن افعال..........................................................................................................

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری).........................................................................................

1-5 تهیه جدول آماری...................................................................................................

2-5 نتیجه‌گیری.............................................................................................................

3-5 جداول نتایج..........................................................................................................

واژه‌نامه...................................................................................................................... منابع.......................................................................................................................................

فصل 1

1-1بیان مسأله

از آن جائیكه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی، آنومی[1] یا نام پریش است، نیاز به یك آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذكور، فراهم كردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی[2] می‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بیشتر تست‌های به كار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأكید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی نیاز به ارزیابی كاملتر شناخت فصل احساس می‌شود و تأكید بر طراحی در جاهایی وجود دارد كه بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

2-1 كاربرد‌های مجموعه

در تحقیقات روان بازشناختی كه روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممكن است از داده‌هایی استفاده شود كه با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال[3] در واژگان ارتباط دارند. یعنی كه به كاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرك (انیمیشن)، نامیدن واژگان مكتوب، تكالیف، قضاوت واژگانی[4]، مطالعات اولیه و … . همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی[5] در گروه بیماران آفای و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود.


مطالب دیگر:
📃پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مبانی برنامه ریزی📃پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع برنامه ریزی و مدیریت راهبردی📃پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع عناصر و مفاهیم سازماندهی📃پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع سازماندهی و طراحی سازمان📃پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هماهنگی📃پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت منابع انسانی📃پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی📃پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مبانی رهبری📃پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هدایت از طریق انگیزش📃پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هدایت از طریق ارتباطات📃پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مبانی کنترل📃پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بحران و سیستم های کنترل📃پاورپوینت محیط، سازمان و نظریات آن📃پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی📃پاورپوینت استراتژی های سطح کسب و کار📃پاورپوینت استراتژی های سطح کل سازمان📃پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)📃پاورپوینت مرحله تصمیم‌گیری در مدیریت استراتژیک📃خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری)📃پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک📃پاورپوینت مرحله مقایسه در مدیریت استراتژیک📃پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک📃پاورپوینت مفاهیم زیربنایی مدیریت استراتژیک📃پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک📃پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی